വിപണികളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം

വിപണികളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം ഹോര്‍ട്ടിക്കള്‍ച്ചര്‍ മേഖലയിലെ വിപണികളുടെ വികസനത്തിനായി ഗ്രാമീണ വിപണികള്‍, ചില്ലറ വില്‍പ്പനശാലകള്‍, സ്റ്റാറ്റിക് / മൊബൈല്‍ വെന്റിംഗ് കാര്‍ട്ട്/ പ്ലാറ്റ് ഫോമോടു കൂടിയ […]

സംയോജിത വിളവെടുപ്പാനന്തര പരിപാലനം

സംയോജിത വിളവെടുപ്പാനന്തര പരിപാലനം ഹോര്‍ട്ടിക്കള്‍ച്ചര്‍ മേഖലയിലെ സമഗ്രവികസനം ലക്ഷ്യമാക്കി കാര്‍ഷികോത്പ്പന്നങ്ങള്‍ സംസ്‌കരിക്കുന്നതിനും തരംതിരിക്കുന്നതിനും പായ്ക്കിംഗിനും വിപണനത്തിനും ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ ഒരുക്കുന്നതിനായി മിഷന്‍ ഫോര്‍ ഇന്റെഗ്രേറ്റഡ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് […]