എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി

സംസ്ഥാനതല എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അഗ്രികള്‍ച്ചറല്‍ പ്രൊഡക്ഷന്‍ കമ്മീഷണര്‍ ചെയര്‍മാനായും മിഷന്‍ ഡയറക്ടര്‍ മെമ്പര്‍ സെക്രട്ടറിയായും രൂപീകരിച്ച സംസ്ഥാനതല എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയാണ് (SLEC) മിഷന്റെ ദൈനംദിന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള തീരുമാനങ്ങള്‍ […]

ഭരണസമിതി

ഭരണസമിതി സംസ്ഥാന ഹോര്‍ട്ടികള്‍ച്ചര്‍ മിഷന്റെ ഭരണപരമായ തീരുമാനങ്ങള്‍ എടുക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കൃഷി മന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷനായ ഗവേണിംഗ് ബോഡി ആണ്. മിഷന്റെ നിയമങ്ങള്‍ക്കും ചട്ടങ്ങള്‍ക്കും അനുസൃതമായി മിഷന്റെ കാര്യങ്ങളുടെ […]

എസ്.എച്ച്.എം.-കേരള

സംസ്ഥാന ഹോര്‍ട്ടിക്കള്‍ച്ചര്‍ മിഷന്‍ കേരള 1955ലെ തിരുവിതാംകൂര്‍ കൊച്ചിന്‍ സാഹത്യ ശാസ്ത്രീയ ധര്‍മ്മസംഘങ്ങള്‍ രജിസ്ട്രാക്കല്‍ ആക്ട് പ്രകാരം 2005 നവംബറില്‍ പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ച സ്ഥാപനമാണ് സംസ്ഥാന ഹോര്‍ട്ടിക്കള്‍ച്ചര്‍ […]