സംസ്ഥാന ഹോര്‍ട്ടിക്കള്‍ച്ചര്‍ മിഷന്‍ കേരള

ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വിവരങ്ങൾ

സംസ്ഥാന ഹോര്‍ട്ടികള്‍ച്ചര്‍ മിഷന്‍-കേരളം

തിരുവനന്തപുരം സര്‍വകലാശാല പി.ഒ
ഫോണ്‍ : 0471 2330856, 2330 857
ഇ-മെയില്‍ : mdshmkerala@yahoo.co.in
വെബ്സൈറ്റ് : www.shm.kerala.gov.in

ഹോര്‍ട്ടികള്‍ച്ചര്‍ മിഷന്‍ - ജില്ലാ ഓഫീസുകള്‍

Sl. No DHM Address Contact No and E-mail
1 Thiruvanathapuram O/o PAO, Civil Station, Kudappanakunnu,
Thiruvanathapuram -695043
0471-2733334 dhmtvm@gmail.com
2 Kollam O/o PAO, Civil Station, Kollam-691013 0474-2795082 ddhkollam@gmail.com,
3 Pathanamthitta O/o PAO, Mini Civil Station, Pathanamthitta -689645 0468-2222597 dhmpathanamthitta@gmail.com
4 Alappuzha O/o PAO, Civil Station, Alappuzha -688001 0477-2251403 ddshmalp@gmail.com
5 Kottayam O/o PAO, Civil Station, Kottayam -686001 0481-2562263 dhmkottayam@gmail.com
6 Ernakulam O/o PAO, Civil Station, Ernakulam -682030 0484-2422224 dhmekm@gmail.com
7 Idukki O/o PAO, Mini Civil Station, Thodupuzha, Idukki -685601 0486-2222428 shmidk@gmail.com
8 Thrissur O/o PAO, Agricultural Complex, Chembukkavu, Thrissur -680020 0487-2333297 shmtsr@gmail.com
9 Palakkad O/o PAO, Civil Station, Palakkad -678001 0491-2505075 shmpkd09@gmail.com
10 Kozhikode O/o PAO, Civil Station, Kozhikode -673020 0495-2370897 shmkzd@gmail.com
11 Malappuram O/o PAO, Civil Station, Malappuram -676505 0483-2734916 shmmalappuram@gmail.com
12 Wayanad O/o PAO, Ammus Complex, Kalpetta, Wayanad -673121 04936-202506 ddahwayd@gmail.com
13 Kannur O/o PAO, Civil Station, Kannur -670002 0497-2706154 ddahknr@gmail.com
14 Kasargod O/o PAO, Civil Station, Kasargod -671123 0499-4255346 ddahksd@gmail.com